Menu

Vedtægter for SIK

Vedtægter for Skagen Idræts Klub.

§ 1

Foreningens navn er Skagen Idræts Klub, som har hjemsted i Frederikshavn Kommune.

Foreningen er medlem af Jydsk Boldspil Union. Tegningsret for Skagen Idræts Klub har formanden – subs. næstformand og kasserer.

§ 2 

Foreningens formål er at virke for idrættens fremme i Skagen.

§ 3 

Medlem kan enhver blive ved henvendelse til bestyrelsen, der afgør om vedkommende kan optages. Medlemsmøde afholdes efter bestyrelsens skøn.

§ 4 

Kontingent for aktive og passive fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5 

Kontingent opkræves 1 gang årligt for passive. Kontingent for aktive opkræves efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen har ret til, efter begæring, midlertidigt at fritage medlemmer for kontingent.

§ 6 

Intet medlem må under ordinære forhold have mere end 1 måneds restance efter forfaldstid. Hvis et medlem ikke rettidigt efter gentagne påkrav har indbetalt forfaldent kontingent kan bestyrelsen slette vedkommende af foreningen.

§ 7 

Intet aktivt medlem må uden bestyrelsens eller det respektive udvalgs tilladelse deltage for fremmede klubber i stævner og kampe.

§ 8 

Den årlige ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes senest i april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Udvalgenes beretninger
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  5. Bestyrelsens forslag til kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelses-, udvalgsmedlemmer, suppleanter og kampfordeler
  8. Valg af intern revisor og valg af suppleant for intern revisor
  9. Eventuelt

§ 9 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer, ungdomsudvalgsformanden samt den konstituerede seniorudvalgsformand.

Formand, 1 bestyrelsesmedlem vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Næstformand, kasserer, ungdomsudvalgsformand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og fastsætter selv sine og udvalgenes arbejdsområder og forretningsorden. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår hvert år. Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen berettiget til at træffe de fornødne afgørelser.

På den ordinære generalforsamling et seniorudvalg på 3 medlemmer. Udvalget konstituerer sig selv med formand, der tillige er medlem af bestyrelsen. De 3 medlemmer afgår skiftevis – 2 på ulige år og 1 på lige år. Endvidere vælges 2 seniorudvalgssuppleanter, der afgår hvert år.

På den ordinære generalforsamling vælges et ungdomsudvalg på 5 medlemmer. Udvalgets formand vælges ved direkte valg på generalforsamlingen og afgår på ulige år. Øvrige medlemmer afgår på skift, 2 på ulige år og 2 på lige år. Endvidere vælges 2 ungdomsudvalgssuppleanter, der afgår hvert år.

På den ordinære generalforsamling vælges 1 intern revisor – der afgår hvert andet år. Endvidere vælges 1 suppleant for den interne revisor. Suppleanten afgår hvert år.

§ 10 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der det pågældende år er fyldt eller fylder 17 år. Ved valg til bestyrelse og udvalgene skal den pågældende være til stede eller forinden mødet have afgivet skriftlig erklæring og villighed til at modtage valg.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 50 medlemmer af foreningens stemmeberettige medlemmer skriftligt til formanden har fremsendt motiveret begæring herom. I dette tilfælde foranlediger bestyrelsen denne ekstraordinære generalforsamling indkaldt til afholdelse senest 4 uger efter begæring.

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Er der lige mange stemmer for og imod et forslag, er det forkastet. Ved lovændringer kræves, at mindst ¾ af de tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, at mindst ¾ af de tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.

§ 11 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet revideres før hver generalforsamling, eller så ofte revisorerne finder det fornødent.

§ 12 

I tilfælde af foreningens opløsning må dens midler kun anvendes i sportsøjemed eller til andre almen velgørende formål.

 

Skagen, 21. marts 2018

Vi bruger cookies, for at gøre oplevelsen bedre for dig.
Læs vores cookie- og privatlivspolitik